top of page

Δικαιολογητικά και διαδικαστικά της Βάπτισης

Για να κλείσετε την ημερομηνία βάπτισης στην εκκλησία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Εφημέριο Ιερέα. Πριν την επίσκεψή σας εκεί θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά της βάπτισης για να τα προσκομίσετε στον Εφημέριο:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης (δια την βάπτιση)

Είναι ένα από τα πρώτα δικαιολογητικά που σας έδωσαν όταν δηλώσατε τη γέννηση του παιδιού στο Ληξιαρχείο και γράφει «Δια την βάπτιση». Είναι το απαραίτητο έγγραφο για την βάπτιση και θα πρέπει να το παραδώσετε στην εκκλησία πριν από τη βάπτιση.

Αστυνομικές ταυτότητες γονέων και νονών (ή διαβατήρια)

Απαραίτητα για την συμπλήρωση του εντύπου με το όνομα και τα στοιχεία του παιδιού. Θα χρειαστούν στον ναό αμέσως πριν το μυστήριο ή και όταν «κλείσετε» ημερομηνία.


Δήλωση Ονόματος

Πριν την βάπτιση (συνήθως την ίδια ημέρα λίγο πριν αρχίσει το μυστήριο) ο νονός και οι γονείς (ή τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο) μαζί με τον ιερέα θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπα με το όνομα του παιδιού και άλλα στοιχεία, όπως π.χ. το θρήσκευμα του νονού, τα στοιχεία του νονού κ.α. και θα χρειαστεί να υπογράψετε και οι νονοί και οι γονείς.

Εάν η εκκλησία που διαλέξατε να γίνει η βάπτιση δεν είναι η ενορία σας, πρέπει να ζητήσετε από τον εφημέριο της ενορίας σας (τηλεφωνικώς ή αυτοπροσώπως) να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, καθώς κάποιοι ιερείς είναι πιο επιεικείς με τις διαδικασίες και επιτρέπουν την παράδοση του Πιστοποιητικού γέννησης κατευθείαν στην εκκλησία που θα γίνει η βάπτιση.


Πιθανόν να σας ζητηθούν ακόμη:

Πιστοποιητικό Γάμου γονέων

Γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, μπορούν να βαπτίσουν το παιδί τους μόνο αν ο νονός είναι Ορθόδοξος (και δεν έχει τελέσει πολιτικό γάμο). Αλλόθρησκοι γονείς δεν μπορούν να βαπτίσουν στην ορθόδοξη εκκλησία.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Ο νονός του παιδιού πρέπει να είναι Ορθόδοξος και αν είναι παντρεμένος να μην έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, αλλά και θρησκευτικό. Αλλόθρησκοι νονοί δεν μπορούν να βαπτίσουν στην ορθόδοξη εκκλησία. Ο νονός δεν πρέπει να έχει ηλικία μικρότερη των 13 ετών (Καλό θα ήταν να έχει Αστυνομική Ταυτότητα).


Μετά τη Βάπτιση

Ο Ιερέας θα σας δώσει βεβαίωση – δήλωση βάπτισης την οποία θα πρέπει να καταθέσετε εντός λίγων ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που έχει δηλωθεί η γέννηση του παιδιού.


Για την δήλωση βάπτισης πλέον οι νέοι γονείς έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr.


Ηλεκτρονική Δήλωση Βάπτισης και Ονοματοδοσία

Συγκεκριμένα μέσω από την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση» και αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία, μπορείτε να δηλώσετε το όνομα του παιδιού σας, την βάπτιση του, καθώς και να παραλάβετε ηλεκτρονικά την επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη.Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η έγκριση και του δεύτερου γονέα ενώ στη συνέχεια τη δήλωση την παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Ληξίαρχος του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού προκειμένου να προχωρήσει στην ονοματοδοσία.

Στη συνέχεια η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.


Μέσω του gov.gr μπορείτε να ολοκληρώσετε τα εξής:

  • Ψηφιακή δήλωση γέννησης στο μαιευτήριο

  • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

  • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

  • Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας

  • Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου

  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

  • Καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των αποδήμων από τα Προξενεία

Ειδικές Περιπτώσεις

Άγαμη Μητέρα

Σε περίπτωση της άγαμης μητέρας η οποία έχει μόνη της τη γονική μέριμνα, η Βάπτιση μπορεί να τελεστεί μόνο εάν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι: «έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα.»

Επιμέλεια – Κηδεμονία

Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία προϋποθέτεται η ύπαρξη μιας Υπεύθυνης Δήλωσης του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή στη περίπτωση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.

Διαφωνία Γονέων

Στις περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία του παιδιού , μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως. Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα του ανηλίκου, οι γονείς, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους, ώστε να συγκρίνουν αν είναι ίδια τα στοιχειά τους με τα αναγραφόμενα της Ληξιαρχικής πράξης, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του παιδιού.

Απουσία Γονέως

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος μόνο όταν ο έτερος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου είτε της δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας ο απουσιάζων γονέας θεωρείται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, μόνο όταν υποβληθεί εκ μέρους του γονέα, που λείπει, βεβαίωση από συμβολαιογράφο είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο, ότι συμφωνεί για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

Διάσταση ή Διαζύγιο

Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την γραπτή συγκατάθεσή του 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα αυτόν, που ορίζει το ληξιαρχείο σύμφωνα με τις νεότερες σημειώσεις και διορθώσεις της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

Μετά την τελετή ο ιερέας θα σας δώσει πιστοποιητικό βάπτισης το οποίο πρέπει να πάτε στο ληξιαρχείο που ανήκετε και εκεί θα δηλώσετε και το όνομα του παιδιού. Πλέον η βάπτιση δηλώνει μόνο το θρήσκευμα του παιδιού και όχι το κύριο όνομα.


3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page